Regulamin

Serwis www.elektrondt.com, prowadzony jest przez „ELEKTRON” ŁUKASZ ĆWIKLIŃSKI z siedzibą w Szczecinie, przy ul. ZIELONOGÓRSKA 31, 71-084 SZCZECIN, NIP 8512882059, REGON 321175283, tel. +48 664 414 644, adres e-mail: biuro@elektrondt.pl. , dalej jako „Usługodawca”.

1.  Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa określający w szczególności rodzaje i zakres świadczonych Usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia tych Usług, w tym wymagania techniczne.
 2. Do korzystania z Serwisu wymagany jest komputer albo inne urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią i stosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu. Korzystając z usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu Użytkownik potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu przed rozpoczęciem z ich korzystania oraz postanowienia niniejszego Regulaminu są dla niego zrozumiałe i je akceptuje.
 4. Każdy Użytkownik Serwisu, w każdym czasie ma możliwość uzyskania dostępu do niniejszego Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej www.elektrondt.pl/regulamin, będącej elementem Serwisu.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, ochrony danych osobowych Użytkowników oraz plików cookie znajdują się na stronie internetowej Serwisu w zakładce „Polityka prywatności”.

 

2. Słowniczek

 1. Usługodawca – rozumie się przez to „ELEKTRON” ŁUKASZ ĆWIKLIŃSKI z siedzibą w Szczecinie, przy ul. ZIELONOGÓRSKA 31, 71-084 SZCZECIN, NIP 8512882059, REGON 321175283, tel. +48 664 414 644, adres e-mail: biuro@elektrondt.pl
 2. Użytkownik – podmiot korzystający z Serwisu, będący osobą fizyczną, osobą prawną albo jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.
 3. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: www.elektrondt.pl
 4. Usługi – rozumie się przez to usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu.

 3. Usługi

 1. Usługodawca za pomocą Serwisu świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
 2. udostępnia Użytkownikom blog, w tym wideofilmy;
 3. umożliwia kontakt z Usługodawcą za pomocą formularza kontaktowego zamieszonego w Serwisie;
 4. umożliwia Użytkownikowi zapisanie się do korzystania z usługi Newsletter.
 5. Usługodawca może świadczyć również odpłatne usługi na podstawie odrębnych umów, których przedmiotem jest doradztwo finansowe. Realizacja ww. usług dokonywana jest w oparciu o indywidualne uzgodnienia i wymaga zawarcia odrębnej umowy.

 

4. Newsletter 

 1. Użytkownik może dobrowolnie wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i informacji o tematyce finansowej za pośrednictwem komunikacji e-mail („Newsletter”) poprzez odpowiednie zaznaczenie opcji w zakładce na stronie Serwisu. Zapis do Newsletter-a wymaga posiadania aktywnego adresu e-mail i jego podania, w formularzu zapisu do Newsletter-a.
 2. W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa wyżej, Użytkownik otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail informację z linkiem aktywacyjnym subskrypcji Newsletter-a. Użytkownik ma możliwość w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a.

 

5. Prawa i obowiązki

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne uniemożliwiające jej świadczenia usług zaistniałe z powodu siły wyższej, zdarzeń, za które odpowiedzialności Usługodawca nie ponosi, jak np. w wyniku działania osób trzecich lub Użytkownika
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych Serwisu, usuwania usterek, błędnych lub nieaktualnych informacji, jak i zmiany szaty graficznej Serwisu, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystania z Usług. 
 3. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Serwisu, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług, bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Serwisu.
 4. W przypadku korzystania przez Użytkownika z Serwisu z naruszeniem przepisów prawa, w sposób sprzeczny z Regulaminem lub na szkodę Usługodawcy, Usługodawca zastrzega sobie prawo do ustalenia i pociągnięcia Użytkownika do odpowiedzialności oraz uprawnienie do uniemożliwienia Użytkownika dostępu do Serwisu.
 5. Użytkownik przed przystąpieniem do skorzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z treścią oraz stosowania się do warunków niniejszego Regulaminu.
 6. Zabronione jest umieszczanie w Serwisie treści o charakterze bezprawnym
 7. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu Usługodawcy w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, z prawem z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Korzystanie z Serwisu z naruszeniem zasad niniejszego Regulaminu lub prawa autorskiego może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 8. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz niedostarczania za pośrednictwem Serwisu Usługodawcy treści:
 9. naruszających dobra osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, naruszających ogólnie przyjęte normy społeczne lub dobre obyczaje,
 10. niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

4. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w sprawie świadczonych przez Usługodawcę usług za pośrednictwem Serwisu. Składane reklamacje nie mogą dotyczyć w szczególności: nieprawidłowości w funkcjonowaniu powoływanej przeglądarki internetowej, przerwy w dostępie do Internetu, sprzętu Użytkownika lub łączy internetowych, okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi wyłącznej odpowiedzialności, a także innych okoliczności związanych z działalnością podmiotów, za których działania Usługodawca nie odpowiada
 2. Reklamacja może być złożona przez Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@elektrondt.pl
 3. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika wnoszącego reklamację w sposób umożliwiający jego identyfikację, w szczególności imię, nazwisko, adres do doręczeń lub adres e-mail. Ponadto, konieczne jest wskazanie przedmiotu i zakresu reklamacji oraz zwięzłe jej uzasadnienie.
 4. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby reklamacja została rozpatrzona w terminie 14 dni od daty wpływu reklamacji do Usługodawcy. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany w sposób w jaki reklamacja została zgłoszona lub listownie na adres podany w reklamacji.

 

6. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia. Ogłoszenie następuje przez umieszczenie niniejszego Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn polegających w szczególności na:
 4. konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów prawa,
 5. zmianie warunków technicznych świadczenia Usług,
 6. wprowadzenie nowych Usług, rozbudowy lub zmiana funkcjonalności Serwisu,
 7. poprawa obsługi Użytkowników oraz przeciwdziałanie nadużyciom,
 8. zmianie danych Serwisu, i danych zamieszczonych w Regulaminie,
 9. potrzebie usunięcia błędów, omyłek pisarskich lub niejasności w Regulaminie.
 10. Informacje o zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje poprzez komunikat na stronie Serwisu oraz przesyłając powiadomienia Użytkownikom na adres e-mail podany w formularzu do Newsletter-a. Termin wejścia w życie zmienionego regulaminu wynosi co najmniej 14  dni od daty umieszczenia informacji w Serwisie i przesłania Użytkownikowi powiadomienia o zmianie Regulaminu. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym ( świadczenie Usługi  – „Newsletter”) zmieniony regulamin wiąże Użytkownika jeżeli został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.